aşık virani kimdirAşık Virani, 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında Eğriboz adasında doğup bu bölgede hayatını devam ettirmiştir.Dört dil bilmektedir.Bunlar; Türkçe, Osmanlıca,Arapça ve Farsça'dır. Eserlerinin içeriği dini ve tasavvufi konulardır. Bektaşi aşığı olarak bilinmekte olup, Yedi Ulu Ozan'dan birisidir.

Bektaşiler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu yüzden Bektaşi şairlerinin arasında en meşhur şairlerden biridir.Ayrıca; Hz.Ali'ye düşkünlüğüyle bilinmektedir.Dini görevini Necef'te yapmıştır. Kerbela gibi kutsal yerleri ziyaret etmiştir. Bektaşiliğin pirlerinden olan Balım Sultan'dan el almıştır.Ayrıca; Demir Baba Tekkesini ziyaret edip ondan da icazet alır.

Birçok şiirini aruz vezniyle yazmıştır.Fakat; halk arasında daha çok hece ölçüsüyle yazılanlar bilinmektedir.Şiirlerinin toplandığı divan günümüze ulaşabilmiştir.
Aşık Virani, Karlıova’daki Hafızzade Türbesinde rahatsızlanır. Burada da vefat eder. Mezarı da türbenin avlusundadır.

Bir palâsı fahr edip olmak diler isen bekâ

Ferd-i yektâ ol görem dersen cemâl-i Kibriyâ

Bu sözü böyle buyurmuş Enbiyâ vü Evliyâ

Terk ü tecrid olmayan alemde sultan olmadı

Ey Virânî geç geçenden Şâh’a gönder gel yüzü

Suret-i imred cemâl-i Hakk’tır ana aç gözü

Cümle irfan erleri geldi dediler bu sözü

Terk ü tecrid olmayan âlemde sultan olmadı

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, aşık virani, aşık virani canım efendim, aşık virani deyişleri, aşık virani eserleri, aşık virani hayatı, aşık virani kimdir, aşık virani şiirleri, aşık virani türküleri, kısaca, virani deyişleri